DTMwiki

Metodická pracovní skupina DTM

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


tag:zakladni_prostorova_situace

TAG: základní prostorová situace

2024/01/29 19:30 Irena Křeková 1.1.1. Tvorba objektů Výčet typů objektů DTM je určen Přílohou č. 1 Vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě kraje, ve znění Vyhlášky č. 186/2023 Sb…
2024/01/29 19:45 Irena Křeková 1.1.2. Přesnost Charakteristiky přesnosti objektů ZPS Polohová a výšková přesnost objektů ZPS je primárně určena polohovou a výškovou přesností měřených podro…
2024/02/25 16:20 Irena Křeková 1.1.3. Obecné zásady vedení geometrie objektů * Všechny objekty ZPS jsou vedeny s plnými 3D souřadnicemi, tj. podrobné body, bodové objekty (kromě definičníc…
2024/02/25 17:02 Irena Křeková 1.1.4. Plošné objekty ZPS Objekty ZPS s plošnou topologií budou vytvářeny z příslušných liniových konstrukčních objektů a definičních bodů. Liniové konstrukční…
2024/02/25 17:14 Irena Křeková 1.1.5. Odvozování mimoúrovňových objektů (LEVEL) Základní situace ZPS označená jako LEVEL=0 popisuje stav objektů na povrchu. Objekty LEVEL=0 musí (s výjimkou …
2024/02/26 20:03 Irena Křeková 1.1.6. Atributy objektů Při zpracování dat DTM musí být také naplněny hodnoty specifických popisných atributů – vlastností – objektů, které jsou definovány v p…
2024/01/29 19:59 Irena Křeková 1.2. Stavová logika ZPS Stavová logika mapovaných objektů ZPS Cílem této kapitoly (části) je popsat základní pravidla stavové logiky mapovaných (nově vkládaný…
2024/01/30 14:13 Irena Křeková 1.2.1. Úvod do stavové logiky Úvodní pravidla stavové logiky mapovaných objektů ZPS Úvodem je potřeba zdůraznit, že není možné při aktualizaci obsahu DTM post…
2024/01/30 14:30 Irena Křeková 1.2.2. Práce s prvky (objekty) DTM 1. Nové objekty (insert) Předcházející kapitola - Úvod do stavové logiky V uvedených příkladech je pro vyjádření operací n…
2024/02/26 21:07 Irena Křeková 1.2.3. Práce se speciálními objekty DTM Práce s objektem “Oblast změny” (oblast aktualizace ZPS) Oblast změny (aktualizace dat ZPS) je součástí XML dokumentu…
2024/02/26 21:08 Irena Křeková 1.2.4. Životní cyklus ploch a oblastí kompletní ZPS Základní předpoklady: * Editor IS DTM kraje nemůže editovat mimo oblast změny. * Editor IS DTM kraje m…
2024/04/02 19:00 Irena Křeková 1.2.5. Přeshraniční editace Doplnění podrobného popisu pro implementaci systému. Obecný popis přeshraniční editace je popsán v kapitole 4.3.11 Aktualizace ZPS…
2024/02/02 08:05 Irena Křeková 1.3.2. Minimální rozměry a tolerance Minimální rozměry a tolerance Seznam parametrů pro topologické kontroly: * Minimální vzdálenost bodů (3D) je 0,05 m, v…
2024/01/30 20:35 Irena Křeková 2.1.2. Geodetická aktualizační dokumentace (GAD) Geodetická aktualizační dokumentace digitální technické mapy (GAD DTM) je základním podkladem pro aktualizací …
2024/01/30 20:38 Irena Křeková 2.1.3. Krajská aktualizační dokumentace (KAD) Kraje budou mít možnost zasílat KAD prostřednictvím IS DMVS s tím, že povinnou položkou změnového datového soubor…
2024/01/30 20:43 Irena Křeková 2.2.1. Výdej dat DTM - základní datové sady Výdej dat bude možný formou stahovacích balíčků a ad hoc výdejů (jednorázové výdeje na vyžádání). Číslování sad od…
2023/03/25 09:07 Irena Křeková Domovní přípojky v systémech správců TI Domovní přípojky jsou podle Vyhlášky 393/2020 Sb. součástí ZPS – trasa domovní přípojky XXX sítě. Pokud jsou vedeny v …
2022/08/23 07:07 Irena Křeková Jak pevně dodržovat hranice vymezeného území ŘSD a SŽ Text je platný pro Datové projekty DTM krajů - prvotní naplnění DTM krajů v období 2020 – 2023. Vždy by…
2023/05/22 11:02 Irena Křeková Kompletní ZPS (plošná mapa) Oblast kompletní ZPS ohraničuje území, které je kompletně pokryto plošnou mapou. V této oblasti probíhají podrobnější topologické …
2023/07/31 09:11 Irena Křeková Krajská aktualizační dokumentace DTM (AD DTM) Kraje budou mít možnost zasílat AD DTM prostřednictvím IS DMVS s tím, že povinnou položkou změnového datového so…
2022/08/30 06:57 Michal Souček Mapování tunelů Jak je znázorněno na obrázku níže bleděmodrou čarou, a to v LEVEL -1, v LEVEL -1 bude umístěna také provozní plocha komunikace a chodníku, nad…
2022/08/30 13:19 Irena Křeková Minimální rozměry a tolerance Zpracováno v dokumentu 1.3.2. Minimální rozměry a tolerance zps zakladni_prostorova_situace mapovani konsolidace topologie trid…
2023/01/03 14:56 Irena Křeková Mostky a lávky Existuje někde výklad, jak s takovými objekty v DTM naložit? Zejména ty dřevěné položené na terén bez stavebních základů jsou otázkou, zda je ma…
2022/08/23 06:09 Irena Křeková Napojení na vymezené území ŘSD, SŽ nebo jiný kraj Text je platný pro Datové projekty DTM krajů - prvotní naplnění DTM krajů v období 2020 – 2023. Toto napoje…
2022/07/26 06:34 Tomáš Zimáček Napojení nového mapování a konsolidovaných dat Text je platný pro Datové projekty DTM krajů - prvotní naplnění DTM krajů v období 2020 – 2023. 1. Napojení bu…
2022/07/26 07:04 Irena Křeková Plochování při konsolidaci stávajících dat Text je platný pro Datové projekty DTM krajů - prvotní naplnění DTM krajů v období 2020 – 2023. Pod pojmem plochov…
2022/07/26 07:18 Irena Křeková Plochování při novém mapování Text je platný pro Datové projekty DTM krajů - prvotní naplnění DTM krajů v období 2020 – 2023 Nové mapování je prováděno jako …
2022/09/01 13:09 Irena Křeková Plochování v různých úrovních umístění - LEVEL Plochování bude řešeno různými úrovněmi umístění (LEVEL). Pokud máme všechna potřebná data, tak v ideálním příp…
2022/08/23 07:17 Irena Křeková Postup konsolidace dat a nového mapování objektů budov a plotů Text je platný pro Datové projekty DTM krajů - prvotní naplnění DTM krajů v období 2020 – 2023.…
2022/08/23 06:04 Irena Křeková Pořizování (zaměření) ZPS související s DI Mapují se všechny objekty v daném území určeném pro mapování tj. např. mapuje se vše v obvodu pozemní komunikace, v…
2022/09/01 12:22 Michal Souček Pořizování dat v případě křížení vymezených území ŘSD a SŽ Text je platný pro Datové projekty DTM krajů - prvotní naplnění DTM krajů v období 2020 – 2023. 1.…
2022/08/23 06:37 Irena Křeková Prvky, které vstupují do konsolidace, ale nemají obraz v JVF DTM Tyto prvky se nevyužijí, do konsolidace vůbec nevstupují a jsou buď přesunuty do pomocného da…
2022/09/05 11:49 Irena Křeková Předání ZPS od správců TI V současnosti neexistuje zákonná povinnost vést ZPS. Cílem přechodných ustanovení zákona č. 47/2020 Sb., část první je možnost využi…
2022/09/05 12:39 Irena Křeková Předávání dat DTM po nabytí účinnosti zákona č. 47/2020 Sb. Povinnost předání údajů je uložena §4b odst. 7) zákona č. 47/2020 Sb.: „(7) Údaje do digitální tec…
2022/09/05 09:44 Michal Souček Vyhodnocení autobusových zastávek Plocha zálivů autobusových zastávek se umisťuje do objektu „Manipulační plocha“ – Slovník datového modelu DTM s atributem dl…
2022/09/05 10:00 Michal Souček Vyhodnocení parkovišť Jako "Parkoviště, odstavná plocha" – Slovník datového modelu DTM se vyhodnocují hlavně značená místa určená k parkování vozidel, nebo mí…
2022/09/05 09:24 Michal Souček Vyhodnocení plochy uprostřed křižovatek Pokud je povrch uvnitř i vně stejný, je součástí komunikace. Plocha s odlišným povrchem by měla být zařazena do objekt…
2022/09/05 09:49 Michal Souček Vyhodnocení plotů a ohradníků Vyhodnocují se pouze ploty, které mají sloupky pevně založené. Oplocenky lesních školek a ohradníky nejsou součástí vyhodnocení.…
2022/09/05 09:53 Michal Souček Vyhodnocení sypaných a pevných hrází Sypané hráze vodních ploch se vyhodnocují jako normální silniční pozemek. Na straně se svahem k vodní hladině končí vyhod…
2022/09/05 12:49 Irena Křeková Způsob předání údajů do DTM Způsob poskytování určuje §4b odstavec 8 zákona: „(8) Dojde-li ke změně údajů podle odstavce 4 písm. a), editor bezodkladně změnu …

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki