DTMwiki

Metodická pracovní skupina DTM

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


provoz:predavani_dti

Předávání dat DTM po nabytí účinnosti zákona č. 47/2020 Sb.

Stav zpracování
Stavhotovo
Projednáno18. 05. 2022

Povinnost předání údajů je uložena §4b odst. 7) zákona č. 47/2020 Sb.: „(7) Údaje do digitální technické mapy kraje zapisuje editor. Editor odpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost zapisovaných údajů, a to v rámci charakteristik přesnosti stanovených prováděcím předpisem. Editorem údajů podle odstavce 4 písm. a) je vlastník technické a dopravní infrastruktury; tuto povinnost za něj může splnit provozovatel nebo správce technické a dopravní infrastruktury. Editorem údajů podle odstavce 4 písm. b) je správce digitální technické mapy kraje. Editor může na základě písemné dohody zajistit plnění své editorské povinnosti prostřednictvím jiné osoby; tím není dotčena odpovědnost editora podle věty druhé.“

Předání údajů před účinností zákona je řešeno přechodnými ustanoveními článek 4: „4. Český úřad zeměměřický a katastrální zprovozní informační systém digitální mapy veřejné správy v části podle § 4d odst. 3 písm. d) zákona č. 200/1994 Sb., ve znění účinném od 1. července 2024, do 30. června 2024. Na výzvu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního poskytnou vlastníci, provozovatelé a správci dopravní a technické infrastruktury k tomu potřebné údaje. Změny údajů podle § 4d odst. 3 písm. d) zákona č. 200/1994 Sb., ve znění účinném od 1. července 2024, ke kterým došlo od předání údajů do 30. června 2024, oznamují osoby, jejichž údajů se změny týkají, správci informačního systému digitální mapy veřejné správy bezodkladně poté, co ke změně došlo.“

To znamená, že zaregistruje-li se vlastník DTI do seznamu vlastníků, stane se editorem a jím editované údaje o jeho DTI se považují za správné.

Současně také platí, že nevloží-li do DTM vlastník (editor) údaje od své DTI, pohlíží se na místo, kde údaj chybí, jako na prostor, kde žádná síť DTI nevede. Je tedy ve Vašem zájmu údaje do DTM vložit, i když třeba zpočátku s menší přesností.

Vlastník DTI není odpovědný za kvalitu/úplnost polohopisu ZPS v DTM. Není tedy jeho povinností zpřesňovat či doměřovat polohopis ZPS nad rámec změn vyplývajících z jeho stavební činnosti. Editace dat ZPS se po nabytí účinnosti zákona č. 47/2020 Sb. bude provádět jako běžná aktualizace, tj. předáním aktualizačního podkladu DTM prostřednictvím aplikace napojené na služby IS DMVS. Přitom bude potřeba, aby (tak jako všechny ostatní aktualizační dokumentace ZPS) nově doplňované prostory ZPS byly vždy korektně napojeny na stávající části ZPS a toto napojení musí vždy provést ten, kdo aktualizační dokumentaci do DTM předává. Správné napojení nově doplňovaného polohopisu ZPS na stávající stav nepatří mezi povinnosti kraje coby editora ZPS – s výjimkou případů, kdy je původcem dokumentace kraj sám.

provoz/predavani_dti.txt · Poslední úprava: 2024/01/16 07:50 autor: Irena Křeková

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki