DTMwiki

Metodická pracovní skupina DTM

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


01_pravidla:01_zaklad:05_mimourovnove_objekty

1.1.5. Odvozování mimoúrovňových objektů (LEVEL)

Stav zpracování
Stavhotovo
Projednáno13. 03. 2024

Základní situace ZPS označená jako LEVEL=0 popisuje stav objektů na povrchu. Objekty LEVEL=0 musí (s výjimkou oblastí s chybějícími daty) bezešvě pokrývat celé aktualizační území. V případě výskytu objektů nad nebo pod úrovní povrchu, vytvářejí se další odvozené typy objektů s využitím LEVEL -3 - -1 pro podzemní a 1 - 3 pro nadzemní objekty. Odvozené plošné objekty LEVEL <> 0 obvykle nepokrývají spojitě celé aktualizační území.

Význam hodnot atributu je uveden v následující tabulce:

+3 Umístění nad úrovní terénu – třetí výškový objekt v pořadí nad úrovní terénu
+2 Umístění nad úrovní terénu – druhý výškový objekt v pořadí nad úrovní terénu
+1 Umístění nad úrovní terénu – první výškový objekt v pořadí nad úrovní terénu
0 Umístění na úrovni terénu
-1 Umístění pod úrovní terénu – první výškový objekt v pořadí pod úrovní terénu
-2 Umístění pod úrovní terénu – druhý výškový objekt v pořadí pod úrovní terénu
-3 Umístění pod úrovní terénu – třetí výškový objekt v pořadí pod úrovní terénu

 Mimoúrovňové objekty

Obr. 1: mimoúrovňové objekty

Pro odvozování mimoúrovňových objektů platí stejná pravidla jako pro odvozování objektů na povrchu. Každý mimoúrovňový objekt je konstruován na základě konstrukčních typů objektů s atributem dané úrovně (LEVEL=X) a definičního bodu objektu s atributem dané úrovně (LEVEL=X). Všechny konstrukční linie pro tvorbu odvozených objektů musí mít stejnou úroveň (LEVEL=X). V případě, kdy má být hranice objektu využita pro více než jednu úroveň (např. LEVEL=0 i LEVEL=1), tak je nutné vytvořit více polohově a výškově duplicitních linií s rozdílnými hodnotami atributu LEVEL. V případě, kdy jeden objekt reálného světa je v DTM reprezentován více úrovněmi, bude v DTM vytvořeno vedle odpovídajících konstrukčních linií také více definičních bodů pro daný objekt. Počet definičních bodů bude odpovídat počtu úrovní (v případě složitých staveb počtu úrovní násobených počtem nespojitě vymezených částí stavby).

U prostorově členitých a mimoúrovňových objektů musí být zaměřena vždy situace průniku stavby s terénem a dále ucelené části stavby, ve kterých stavba ve svislém průmětu na terén má největší plošný rozsah. Všechny části stavby jsou zaměřeny vždy v plných 3D souřadnicích.

U objektů dopravní infrastruktury nabývá atribut Úroveň umístění objektů DI (UrovenUmisteniObjektuDI) stejných hodnot jako u ZPS.

Jinak je tomu u objektů technické infrastruktury, kde jsou v atributu Úroveň umístění objektů TI (UrovenUmisteniObjektuTI) uváděny pouze hodnoty –1, 0 a 1 v souladu s dokumentem Podzemní a nadzemní vedení TI.

Další dokument: 1.1.6. Atributy objektů

01_pravidla/01_zaklad/05_mimourovnove_objekty.txt · Poslední úprava: 2024/04/03 09:39 autor: Irena Křeková

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki