DTMwiki

Metodická pracovní skupina DTM

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


01_pravidla:02_stav_logika:03_prace_spec_objekty

1.2.3. Práce se speciálními objekty DTM

Stav zpracování
Stavhotovo
Projednáno13. 03. 2024

Práce s objektem “Oblast změny” (oblast aktualizace ZPS)

Oblast změny (aktualizace dat ZPS) je součástí XML dokumentu s geodetickou aktualizační dokumentací (GAD). Oblast vytváří geodet při zpracování GAD tak, aby obsahovala všechny objekty, na kterých proběhla aktualizace metodami insert, update nebo delete. Platí, že geometrie aktualizovaných objektů musí celá ležet uvnitř nebo na hranici oblasti změny, a to původní stav i nový stav geometrie aktualizovaných objektů. Pokud tomu tak není, pak je při kontrole hlášena chyba v GAD a dokumentace je geodetovi vrácena k opravě.

Aktualizovanými objekty se rozumí podrobné body, bodové objekty, liniové objekty a definiční body. Součástí oblasti změny musí být změny ve vymezení oblasti kompletní ZPS (viz dále).

Oblast změny nenavazuje na hranici ad-hoc vydaných dat z DTM, nesouvisí s ní.

V případě, že geodet zadá oblast změny jako více polygonů (např. formou několika uzlů „ZaznamZmeny“), pak se tyto sloučí a ukládají se jako jeden záznam ke GAD.

Práce s objektem “Oblast kompletní ZPS”

Oblast kompletní ZPS označuje oblast DTM, kde je provedeno „zaplochování“ objektů a vytvoření jejich 3D obvodů. Oblast je předávána jako součást GAD ve struktuře JVF DTM, kde je součástí doprovodných informací jako další samostatná položka elementu DoprovodneInformace s názvem OblastiKompletniZPS.

Geodet v rámci GAD předává oblast kompletní ZPS GAD, která musí vést po hranicích konstrukčních objektů. Oblast se vždy vymezuje po celých plochách ZPS daného levelu.

Geodet předává v rámci GAD aktualizovanou oblast s kompletní ZPS minimálně v rozsahu jejích změn. Aktualizovaná oblast s kompletní ZPS musí zahrnovat všechny změny ve vymezení oblasti kompletní ZPS. Aktualizovaná oblast bude předána jako ucelená oblast kompletní ZPS zahrnující rozšíření i zmenšení. Vedle toho musí být součástí GAD také samostatné vyznačení částí oblastí kompletní ZPS, které se navrhují ke zrušení.

V případě, že v rámci GAD nedochází ke změnám ve vymezení oblasti kompletní ZPS, nemusí být oblast kompletní ZPS součástí GAD. Pro aktualizaci oblasti kompletní ZPS se předává objekt, kterému se do atributu PopisObjektu zapíše text „NEW“.

V případě zmenšení oblasti kompletní ZPS geodet zároveň vždy vyznačuje také oblast kompletní ZPS, ve které se již nemá plochovat, tzn. označuje zmenšení oblasti plochování. Taková oblast umožní jednoznačně automaticky vyhodnotit v rámci IS DTMK konzistenci navrhovaných změn GAD při vstupní validaci. Vymezení rušených částí oblasti kompletní ZPS GAD je nezbytné také pro účely případných reklamačních řízení GAD. Pro zmenšení oblasti kompletní ZPS se předává objekt, kterému se do atributu PopisObjektu zapíše text „DEL“.

Na základě aktualizací oblastí s kompletní ZPS v GAD provede IS DTMK vyhodnocení rozšíření/zmenšení výsledné oblasti kompletní ZPS a provede kontroly a odvození plošných objektů.

Pokud bude GAD celé uvnitř oblasti kompletní ZPS, pak nesmí předaná oblast kompletní ZPS v GAD obsahovat díry (nelze degradovat oblast kompletní ZPS).

Pozn: V rámci GAD se mohou vyskytovat i definiční body mimo oblast s kompletní ZPS, tzn. definiční body, které se nepoužijí pro plochování. Definiční body mimo oblasti s kompletní ZPS nemusí být umístěny v objektech s topologicky uzavřenými hranicemi (plochy nelze odvodit).

Práce s Objektem “Oblast dotčených objektů oblastí změny"

Alternativní pojmenování „Oblast zámku“.

Jedná se o automaticky vygenerovanou oblast IS DTMK na základě všech dotčených konstrukčních i plošných objektů vedených v DTM. Jedná se o oblast změny zadanou v GAD od geodeta + navazující referenční objekty. Uvedená oblast je používána v procesu přeshraniční editace ve WFS vymezující oblasti editace.

Algoritmus pro vytvoření zámku:

V místech, kde se oblast změny protíná s oblastí kompletní ZPS zámek zahrnuje všechny odvozené plošné objekty, které zasahují nebo se dotýkají oblasti změny včetně všech konstrukčních linií a podrobných bodů a definičních bodů. Cílem je umožnit vytvoření ploch v oblasti změny a všech navazujících ploch i v případě, že by došlo ke změně konstrukční linie, která je na hranici GAD. Plošnými objekty se rozumí plochy ve všech levelech.

V místech, kde se oblast změny neprotíná s žádnou oblastí kompletní ZPS se zámek konstruuje podle hranice oblasti změny.

Výběr dat pomocí zámku

Vytvořený zámek se v různých situacích použije pro identifikaci všech dotčených objektů konkrétní GAD. Uvnitř zámku vždy musí ležet všechny konstrukční objekty pro odvozování ploch. Mohou nastat situace, kdy do oblasti zámku zasahují nekonstrukční objekty. Při využití zámku pro výběr dat (výdej dat, vizuální kontrola, automatické, kontroly, přeshraniční editace) budou zahrnuty i tyto nekonstrukční linie včetně podrobných bodů.

Další dokument: 1.2.4. Životní cyklus ploch a oblastí kompletní ZPS

01_pravidla/02_stav_logika/03_prace_spec_objekty.txt · Poslední úprava: 2024/03/15 13:34 autor: Irena Křeková

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki