DTMwiki

Metodická pracovní skupina DTM

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


01_pravidla:02_stav_logika:04_zivotni_cyklus_ploch

1.2.4. Životní cyklus ploch a oblastí kompletní ZPS

Stav zpracování
Stavhotovo
Projednáno13. 03. 2024

Základní předpoklady:

  • Editor IS DTM kraje nemůže editovat mimo oblast změny.
  • Editor IS DTM kraje může editovat uvnitř oblasti změny v rámci dopustné odchylky, tzn. napojit dvě měření lze pouze uvnitř hranice GAD.
  • Editor může editovat pouze objekty spadající celé do oblasti změny, tzn. objekt se může dotýkat hranice.

Princip plochování a zápisu ploch při zpracování GAD v IS DTMK:

  1. Provede se vytvoření všech oblastí kompletní ZPS ve všech levelech dotčených GAD
  2. Provede se odvození všech celých plošných objektů v oblasti kompletní ZPS v průniku s oblastí zámku
  3. Provede se kontrola odvozených plošných objektů vůči Oblasti kompletní ZPS
  4. Editor potvrdí změny ve vymezení oblasti kompletní ZPS
  5. Provede se zápis ploch do DB
    1. Zápis ploch do DB se provede pouze pokud je změněna její geometrie anebo libovolný atribut

Dopady do přeshraniční editace

Krok synchronizace dat

Kraj 1 si vyžádá od kraje 2 data na základě oblasti změny. Kraj 2 algoritmem pro vytvoření zámku vybere všechny dotčené objekty ZPS a předá je kraji 1. To včetně Oblastí kompletní ZPS vygenerované na základě vybraných ploch ZPS.

Kraj 1 si vloží předaná data do své DB.

Krok Předání zapracovaných dat ke zplatnění

Kraj 1 předává kraji 2 výslednou změnovou větu včetně odvozených plošných objektů a změn v Oblasti kompletní ZPS (obdobně jako geodet při předání GAD). Kraj 2 si data vloží do své DB a provede kontroly a odvození kartografických objektů (zóny nejistoty, shora ne/viditelné objekty).

Krok Společné zplatnění

Oba kraje společně zplatní. Každý kraj zapíše objekty dotýkající se jeho území včetně konstrukčních prvků a podrobných bodů. Zároveň si aktualizuje i vymezení Oblasti kompletní ZPS dle zapsaných ploch ZPS.

Výdej dat

Žadatel o AD HOC data DTM zakreslí ve výdejním modulu (prostřednictvím IS DMVS nebo IS DTM kraje) území, ve kterém požaduje vydat data. S ohledem na oblasti kompletní ZPS musí zvolit dostatečně velké území. Zakreslená oblast přibližně odpovídá budoucí oblasti změny. Pomocí algoritmu pro výběr dat pomocí zámku se vyberou a vydají všechna dotčená data (viz Výběr dat pomocí zámku).

IS DTM kraje v rámci tohoto výdeje předávají vybraná data ZPS včetně vygenerované oblasti kompletní ZPS odpovídající vydaným odvozeným plošným objektům (dále jen oblast kompletní ZPS GAD). Tuto geodet použije při zpracování GAD jako výchozí podklad. Jedná se o výřez oblasti kompletní ZPS, která pokrývá všechny plošné objekty DTM v rozsahu oblasti změny, hranice kompletní ZPS GAD vede po konstrukčních liniích (hranicích) uzavřených ploch uvnitř oblasti změny (viz dále).

01_pravidla/02_stav_logika/04_zivotni_cyklus_ploch.txt · Poslední úprava: 2024/03/15 13:35 autor: Irena Křeková

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki