DTMwiki

Metodická pracovní skupina DTM

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


01_pravidla:01_zaklad:03_geometrie

1.1.3. Obecné zásady vedení geometrie objektů

Stav zpracování
Stavhotovo
Projednáno10. 04. 2024
 • Všechny objekty ZPS jsou vedeny s plnými 3D souřadnicemi, tj. podrobné body, bodové objekty (kromě definičních bodů) i lomové body linií a ploch obsahují vždy hodnoty X, Y, Z.
 • Definiční body jsou také vedeny v souřadnicích X, Y a Z. V případě, kdy není možné nebo efektivní hodnotu Z definičního bodu určit (tedy nadmořskou výšku povrchu plochy, kterou definiční bod specifikuje), je možné uvést hodnotu 0. Z souřadnice definičního bodu se pro odvozování plošných objektů ZPS nevyužívá, slouží pouze pro lepší orientaci při 3D vizualizaci ploch a konstrukčních objektů ZPS.
 • Příslušné topologické návaznosti objektů musí být řešeny v 3D prostoru, tj. napojovací body úrovňově navazujících objektů musí mít identické souřadnice X, Y i Z.
 • V případě svislých terénních hran, částí staveb nebo terénních stupňů, které oddělují objekty ZPS (např. u staveb ve svazích s opěrnými zdmi, apod.) a které mají identický průběh v poloze, nikoli ve výšce, bude JVF obsahovat obě konstrukční hrany “horního” objektu i “spodního” objektu lišící se údajem o výšce. Svislé hrany jsou v DTM povolené v případech, kdy bez jejich průběhu nelze zkonstruovat obvod plošného objektu ZPS. V DTM se evidují pouze plošné objekty (a jejich konstrukční objekty), jejichž půdorysný průmět má nenulový obsah (100% svislé objekty se v DTM nevymezují).
 • Při pořizování dat a přípravě změnového geodetického podkladu je nezbytné zajistit, aby v případě svislých stupňů byla poloha podrobných bodů (X,Y) pro horní i spodní úroveň identická a body se lišily pouze ve výšce (Z). V případě mírně šikmých stupňů, kde vyšší stupeň přesahuje půdorysně nad patu maximálně o 0,5 m v místě největšího přesahu, budou tyto šikmé stupně zaměřeny jako svislé, při určení polohy má vždy přednost spodní hranice (pata) stupně. Stupně, které překračují uvedené limity, budou modelovány s využitím atributu LEVEL.

Obr. 1: Způsob modelování objektů a řešení topologie v případě svislých výškových hran

Obr. 2: Povolený způsob využití svislých hran pro uzavření obvodu plochy (červeně) a definiční body ploch (černé body)

 • Začátky, konce a lomové body linií (a návazně hran odvozených polygonů) musí vždy být identické s podrobnými body DTM. Podrobné body mohou pocházet z:
  • Geodetického měření (GAD DTM) – měřené podrobné body
  • Geodetického měření (GAD DTM) – pomocné/konstruované podrobné body, např. dopočítané podrobné body aproximovaných linií oblouků
  • Konstruovaných podrobných bodů vytvořených editorem ZPS (např. při vytváření „neidentifikovaných liniových objektů“).
 • Na křížení linií v rámci stejné úrovně (LEVEL) musí vždy být vytvořen podrobný bod.
 • Standardní objekty ZPS a liniové objekty TI/DI vyjadřující jejich průběh nesmí obsahovat oblouky a křivky, jsou vedeny formou lomené čáry (prvky nejsou rozložené na jednotlivé úsečky). Výjimku tvoří objekty, u kterých je tento typ povolen v popisu (definici) výměnného formátu JVF (jedná se zejména o ochranná a bezpečnostní pásma a některé objekty DI.
 • Konstrukční prvky objektů (vybrané liniové prvky) budou kresleny jako jeden prvek (úsečka nebo lomená čára), dokud nedojde ke změně vlastností objektu (včetně ID) nebo k navázání na sousední mapovaný objekt. e potřeba zvážit vhodné dělení dlouhých prvků. Toto pravidlo se netýká svislic, které jsou vždy samostatným prvkem.
 • Minimální rozměry a tolerance objektů jsou v dokumentu 1.3.2 Minimální rozměry a tolerance
 • Nevyskytují se duplicitní prvky (např. bodové nebo liniové, v případě linií ani částečně překryté) kromě popsaných výjimek viz kontrola 3.6 Duplicity prvků.

Pozn.: Pokud budou ve výjimečných případech (např. časovému souběhu dvou změnových dokumentací, při kterých nebylo možné vypořádat topologické návaznosti korektně na straně geodeta) dva body ze dvou různých dokumentací se stejným významem blízko sebe (v rámci třídy přesnosti), bude to bráno jako duplicita a její vypořádání je v kompetenci editora ZPS. Přednost má v tomto případě obecně dříve zaměřený bod, nicméně editor může na základě datového kontextu rozhodnout jinak. Vypořádání musí být vždy provedeno tak, aby byly využity podrobné body s vyšší předpokládanou kvalitou přesnosti.

Další dokument: 1.1.4. Plošné objekty ZPS

01_pravidla/01_zaklad/03_geometrie.txt · Poslední úprava: 2024/04/10 19:34 autor: Irena Křeková

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki