DTMwiki

Metodická pracovní skupina DTM

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


01_pravidla:04_kontroly:03_kontroly_topolog

1.4.3. Topologické kontroly

Stav zpracování
Stavhotovo
Projednáno10. 04. 2024
Číslo Skupina Název
3.1 topologické Závislost objektů na podrobných bodech
3.2 topologické Kolize prvků – překryv
3.3 topologické Kolize prvků – křížení
3.4 topologické Kolize prvků – křížení sebe sama
3.5 topologické Nulová délka
3.6 topologické Duplicity prvků
3.7 topologické Volné konce
3.8 topologické Duplicita bodů
3.9 topologické Blízkost bodů (bodových objektů)
3.10 topologické Minimální délky
3.11 topologické Solitérní podrobné body
3.12 topologické Kontrola obvodu polygonu Oblasti kompletní ZPS
3.13 topologické Minimální vzdálenost bodu od linie

Předchozí dokument (kapitola): 1.4.2. Atributové kontroly

3.1 Závislost objektů na podrobných bodech

Kontrola provede ověření, zda pro každý vrchol geometrického objektu existuje příslušný podrobný bod se shodnou souřadnicí X, Y i Z v dané úrovni umístění vzhledem k povrchu (LEVEL). Kontrola se provádí ve 3D. V případě, že podrobný bod neexistuje, je to považováno za chybu. Kontrola se provádí vždy samostatně pro každou úroveň umístění LEVEL, tj. kontrolují se bodové a liniové (konstrukční) objekty společně s objekty podrobných bodů, které mají danou úroveň umístění LEVEL.

V případě podrobných bodů, které jsou využívány pro objekty v různých úrovních umístění LEVEL (návaznost objektů na rozhraní úrovní umístění LEVEL), se podrobný bod eviduje pouze 1x, vždy v té úrovni umístění LEVEL, která je nejblíž povrchu (nejblíž úrovní umístění LEVEL = 0).

3.2 Kolize prvků – překryv

Kontrola liniových objektů umístěných ve stejném levelu. V definované skupině objektů se objekty nesmí překrývat. Definovanou skupinou mohou být celé vrstvy (určené DTM kódem) nebo výběrem objektů z vrstvy na základě hodnoty atributu.

Kontrola se bude samostatně provádět pro:

 • konstrukční liniové objekty a liniové objekty, které vstupují do tvorby odvozených plošných objektů ZPS (Příloha č. 3 Vyhlášky o DTM)
 • konstrukční prvky (hranice dopravní stavby nebo plochy) plochy mostní konstrukce
 • konstrukční prvky (hranice dopravní stavby nebo plochy) provozní plochy tunelu
 • konstrukční prvky (hranice dopravní stavby nebo plochy) provozní plochy podchodu
 • konstrukční prvky podzemního objektu ZPS

Do kontroly nevstupují svislé hrany.

Překryv je stejný průběh dvou linií, jehož délka je větší než nula. Za překryv se nepovažují dva objekty, které jsou identické včetně všech vrcholů na úrovni XY. Na tento typ překryvu se bude vztahovat kontrola „Duplicita prvků.“ Kontrola se provádí ve 2D na úrovni jednotlivých levelů. Linie mohou mít obrácené pořadí vrcholů. Překryv linií je chyba.

Kolize prvků - překryv - příklady

Obrázek č. 1: Příklady ke kontrole kolize prvků - překryv.

3.3 Kolize prvků – křížení

Kontrola liniových objektů umístěných ve stejném levelu.

Kontrola se bude samostatně provádět pro:

 • konstrukční liniové objekty a liniové objekty, které vstupují do tvorby odvozených plošných objektů ZPS (Příloha č. 3 Vyhlášky o DTM)
 • konstrukční prvky (hranice dopravní stavby nebo plochy) plochy mostní konstrukce
 • konstrukční prvky (hranice dopravní stavby nebo plochy) provozní plochy tunelu
 • konstrukční prvky (hranice dopravní stavby nebo plochy) provozní plochy podchodu
 • konstrukční prvky hranice podzemního objektu ZPS

Do kontroly nevstupují svislé hrany.

Jedna linie může náležet maximálně dvěma plochám. Každá linie může začínat nebo končit pouze v počátečním nebo koncovém bodu jiné linie (tj. nesmí začínat nebo končit na lomovém bodu jiné linie). V opačném případě se jedná o nepovolené křížení linií. Linie, podílející se na tvorbě odvozených objektů ZPS (ploch a obvodů), budou řešeny jako jeden prvek (úsečka nebo lomená čára), dokud nedojde ke změně charakteru objektu (např. budova x plot) nebo k navázání na objekt stejného typu, které má za následek „větvení“ linií, tzv. princip trojmezí.

Křížení je bodový průnik, jehož délka průniku je rovna nule. Kontrola se provádí ve 2D. Kontrola se provádí na úrovni jednotlivých LEVELů, nikoliv napříč všemi objekty. Křížení linií je chyba.

Kolize prvků - křížení - příklady

Obrázek č. 2: Příklady ke kontrole kolize prvků - křížení.

3.4 Kolize prvků – křížení sebe sama

Prvek nesmí sám sebe křížit ani překrývat. Povoleno je pouze umístění počátečního a koncového bodu ve stejném bodě v případě, že není porušeno pravidlo o křížení linií (princip trojmezí). Překryv, stejný průběh v rámci linie, není povolen. Kontrola se provádí ve 2D. Křížení linií sebe sama je chyba.

Do kontroly nevstupují svislé hrany.

Kolize prvků - křížení sebe sama

Obrázek č. 3: Příklady ke kontrole kolize prvků - křížení sebe sama.

Kolize prvků - křížení sebe sama 2

Obrázek č. 4: Příklady ke kontrole kolize prvků - křížení sebe sama.

3.5 Nulová délka

Kontrola liniových objektů ZPS. Délka segmentu ve 3D nesmí být rovna 0. Segment o délce 0 je chyba.

3.6 Duplicity prvků

Kontrola liniových objektů ve stejném levelu. Kontrola se provádí nad prvky, jejichž vrcholy na úrovni XY jsou identické. Prvky mohou mít obrácené pořadí vrcholů. Žádný liniový typ objektu nesmí být duplicitní sám se sebou. Za duplicitní se považují ty prvky, jejichž všechny rozdíly na stejných XY v ose Z jsou menší než hodnota povoleného rozdílu Z (tedy menší než 0,12 m). Pokud jsou souřadnice XYZ stejné (tzn. rozdíl mezi souřadnicemi Z je 0), kontrola končí chybou. Pokud je rozdíl Z menší než definovaná hodnota, kontrola končí varováním. Minimální rozměry a tolerance jsou definovány v dokumentu 1.3.2. Minimální rozměry a tolerance

Kontrola se provádí samostatně pro:

 • Hranice podzemního objektu ZPS
 • Hranice dopravní stavby nebo plochy → typ dopravní stavby nebo plochy → Provozní plocha tunelu
 • Hranice dopravní stavby nebo plochy → typ dopravní stavby nebo plochy → Provozní plocha podchodu
 • Hranice dopravní stavby nebo plochy → typ dopravní stavby nebo plochy → Plocha mostní konstrukce
 • Zábradlí
 • Svodidlo
 • Průběh propustku
 • Trasa odběrného elektrického zařízení
 • Trasa odběrného plynového zařízení
 • Trasa vodovodní přípojky
 • Trasa kanalizační přípojky
 • Všechny ostatní liniové prvky.

Do kontroly nevstupují svislé hrany.

Kontrola duplicity prvků - příklady

Obrázek č. 5: Příklady ke kontrole duplicita prvků. Schod, červená a modrá linie nejsou duplicitní, pokud alespoň jeden rozdíl Z souřadnic ze všech vrcholů je větší než definovaná hodnota povoleného rozdílu Z.

3.7 Volné konce

Kontrola volných konců liniových objektů vstupujících do tvorby odvozených objektů. Volný konec je chyba s výjimkou kontroly podzemního objektu, která neumožní odvození plošných objektů. Kontrola probíhá vždy po jednotlivých levelech (-3 až 3). Kontrola se provádí pouze v „Oblasti s kompletní ZPS“.

Výjimkou z těchto pravidel je kontrola konstrukční linie podzemního objektu ZPS, které vždy končí varováním. Zároveň se kontrola konstrukčních linií podzemního objektu ZPS provádí celoplošně i mimo „Oblast s kompletní ZPS“.

Volné konce musí být kontrolovány samostatně pro:

 • konstrukční liniové objekty a liniové objekty, které vstupují do tvorby odvozených plošných objektů ZPS (Příloha č. 3 Vyhlášky o DTM)
 • konstrukční prvky (hranice dopravní stavby nebo plochy) plochy mostní konstrukce
 • konstrukční prvky (hranice dopravní stavby nebo plochy) provozní plochy tunelu
 • konstrukční prvky (hranice dopravní stavby nebo plochy) provozní plochy podchodu
 • konstrukční prvky podzemního objektu ZPS

3.8 Duplicita bodů

Kontrola duplicity/kolize bodových objektů. Vrchol XYZ musí být unikátní. Kontrola se provádí ve 3D. Duplicita je chyba.

Duplicita bodů musí být kontrolována samostatně pro:

 • podrobné body
 • bodové objekty ZPS

3.9 Blízkost bodů (bodových objektů)

Kontrola bodových objektů. V definované skupině objektů se nesmí vyskytovat 2 nebo více objektů ve vzdálenosti menší nežli definovaná hodnota – 1.3.2. Minimální rozměry a tolerance. Kontrola se provádí ve 3D. Definovanou skupinou se rozumí seznam typů objektů určený DTM kódem. Bodové objekty bližší nežli definovaná hodnota jsou označeny varováním.

3.10 Minimální délky

Kontrola liniových objektů. Výstupem kontroly je varování, pokud je minimální délka segmentu linie větší než 0 a zároveň menší než definovaný parametr – 1.3.2. Minimální rozměry a tolerance. Kontrola se provádí ve 3D.

3.11 Solitérní podrobné body ZPS

Kontrola podrobných bodů ZPS. Každý podrobný bod musí být použit minimálně jedním bodovým nebo liniovým prvkem. Kontrola se provádí ve 3D. Solitérní podrobný bod bude označen jako chyba.

3.12 Kontrola obvodu polygonu Oblasti kompletní ZPS

Kontrola, že obvod (hranice) polygonu „Oblasti kompletní ZPS“ kopíruje, tj. je identická s průběhem příslušných konstrukčních linií ZPS, tj. příslušné linie, tvoří daný rozsah oblasti pořizované ZPS. Překryv musí být vrcholově identický. Kontrola se provádí ve 2D. Hranice, která neprobíhá po liniích ZPS bude označena jako chyba. Kontroluje se pro každý level zvlášť.

Oblast kompletní ZPS se předává ve 2D (X, Y, Z= 0).

3.13 Minimální vzdálenost bodu od linie

Kontrola liniových objektů a podrobných bodů použitých na objektech ve stejném levelu. U definovaných liniových prvků se zjistí všechny podrobné body, které mají vzdálenost od linie menší, nežli je definovaná hodnota – 1.3.2. Minimální rozměry a tolerance a které nejsou navázány na linii. Podrobný bod ve vzdálenosti menší, než je parametr budou označeny jako varování.

Kontrola minimální vzdálenost bodu od linie - příklady

Obrázek č. 6: Příklady ke kontrole minimální vzdálenost bodu od linie.

Další dokument (kapitola): 1.4.4. Kontroly odvozených objektů

01_pravidla/04_kontroly/03_kontroly_topolog.txt · Poslední úprava: 2024/04/10 19:36 autor: Irena Křeková

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki