DTMwiki

Metodická pracovní skupina DTM

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


01_pravidla:04_kontroly:04_kontroly_odvoz_objektu

1.4.4. Kontroly odvozených objektů

Stav zpracování
Stavhotovo
Projednáno21. 03. 2024
Číslo Skupina Název
4.1 odvozených objektů Minimální velikost ploch
4.2 odvozených objektů Plocha s více definičními body
4.3 odvozených objektů Plocha bez definičního bodu
4.4 odvozených objektů Plocha s chybným ohraničením
4.5 odvozených objektů Kolize ploch
4.6 odvozených objektů Bezešvost ploch
4.7 odvozených objektů Definiční bod bez plochy
4.8 odvozených objektů Kontrola existence svislých hran

Předchozí dokument (kapitola): 1.4.3. Topologické kontroly

Většina kontrol odvozených objektů se samostatně provádí pro:

 • seznam plošných a bodových prvků z hierarchie konstrukčních liniových prvků a liniových prvků, které vstupují do plochování
 • seznam plošných a bodových prvků pro plochu mostní konstrukce
 • seznam plošných a bodových prvků pro provozní plochu tunelu
 • seznam plošných a bodových prvků pro provozní plochu podchodu
 • seznam plošných a bodových prvků pro podzemní objekt ZPS

IS DTM Kraje bude poskytovat nástroje (výkonná pravidla) pro automatické odvozování objektů na základě zpracované aktualizační dokumentace. Odvozené objekty ZPS jsou zároveň nutnou prerekvizitou pro plošné topologické kontroly dat. V případě přeshraniční editace budou odvozené objekty předávány jako součást změnového souboru všem přeshraničním subjektům.

4.1 Minimální velikost ploch

Kontrola plošných objektů. Plocha musí být větší než definovaná hodnota 1.3.2. Minimální rozměry a tolerance. Kontrola se provádí ve 2D. Plocha menší než stanovená hodnota je chyba.

4.2 Plocha s více definičními body

Kontrola plošných objektů. Každá plocha musí mít pouze jeden definiční bod ve stejném levelu. Pokud nemá plocha žádný definiční bod bod nebo více jak jeden definiční bod, pak je to chyba. Kontrola se provádí ve 2D.

Kontrola se bude samostatně provádět pro:

 • seznam plošných a bodových prvků z hierarchie konstrukčních liniových prvků a liniových prvků, které vstupují do plochování
 • seznam plošných a bodových prvků pro plochu mostní konstrukce
 • seznam plošných a bodových prvků pro provozní plochu tunelu
 • seznam plošných a bodových prvků pro provozní plochu podchodu
 • seznam plošných a bodových prvků pro podzemní objekt ZPS

4.3 Plocha bez definičního bodu

Kontrola plošných objektů. Každá plocha musí mít pouze jeden definiční bod ve stejném levelu. Pokud nemá plocha žádný definiční bod nebo více jak jeden definiční bod, pak je to chyba. Kontrola se provádí ve 2D.

Kontrola se bude samostatně provádět pro:

 • seznam plošných a bodových prvků z hierarchie konstrukčních liniových prvků a liniových prvků, které vstupují do plochování
 • seznam plošných a bodových prvků pro plochu mostní konstrukce
 • seznam plošných a bodových prvků pro provozní plochu tunelu
 • seznam plošných a bodových prvků pro provozní plochu podchodu
 • seznam plošných a bodových prvků pro podzemní objekt ZPS

4.4 Plocha s chybným ohraničením

Každá plocha musí být ohraničena pouze liniemi, které jsou v hierarchické struktuře na stejné nebo vyšší úrovni. Kontrola se provádí ve 2D. Nekompletní, respektive ohraničení plochy liniemi nižší úrovně, je chyba.

Kontrola se bude samostatně provádět pro:

 • seznam plošných a bodových prvků z hierarchie konstrukčních liniových prvků a liniových prvků, které vstupují do plochování
 • seznam plošných a bodových prvků pro plochu mostní konstrukce
 • seznam plošných a bodových prvků pro provozní plochu tunelu
 • seznam plošných a bodových prvků pro provozní plochu podchodu
 • seznam plošných a bodových prvků pro podzemní objekt ZPS

4.5 Kolize ploch

Kontrola plošných objektů. Plochy se nesmí překrývat v rámci jednoho stejného levelu. Kontrola se provádí ve 2D. Překryv je chyba.

Kontrola se bude samostatně provádět pro:

 • seznam plošných a bodových prvků z hierarchie konstrukčních liniových prvků a liniových prvků, které vstupují do plochování
 • seznam plošných a bodových prvků pro plochu mostní konstrukce
 • seznam plošných a bodových prvků pro provozní plochu tunelu
 • seznam plošných a bodových prvků pro provozní plochu podchodu
 • seznam plošných a bodových prvků pro podzemní objekt ZPS

4.6 Bezešvost ploch

Kontrola plošných objektů. Plošné objekty musí být v Oblasti kompletní ZPS v level 0 celistvé a topologicky navázané (bezešvé). Kontrola se provádí ve 2D. Mezera mezi plochami je chyba. Kontrola se provádí bez objektů plocha mostní konstrukce, provozní plocha tunelu a provozní plocha podchodu.

4.7 Definiční bod bez plochy

Kontrola definičních bodů. Každý definiční bod musí být v jedné ploše stejného levelu. Kontrola se provádí ve 2D a pouze v oblasti kompletní ZPS. Definiční bod bez plochy je chyba.

4.8 Kontrola existence svislých hran

Kontrola existence svislých hran je prováděna při vytváření 3D obvodů ploch. 3D obvod plochy musí být uzavřený a musí být vytvořen pomocí konstrukčních liniových prvků nebo liniových prvků, které mají nastaven atribut HraniceJinehoObjektu = 1. Množina liniových prvků musí obsahovat i svislé linie, pokud jsou nutné pro vytvoření uzavřeného 3D obvodu. Pokud se v datech svislé linie nutné pro vytvoření uzavřeného 3D obvodu nevyskytují, jedná se o chybu.

Pozn.: V případě, že neexistují svislé linie nutné pro vytvoření uzavřeného 3D obvodu, je pro prvotní import dat DTM výstupem z „Kontroly existence svislých hran“ pouze varování. Pro provozní fázi již tato situace bude označena jako chyba.

Doplnění a upřesnění kontrol odvozených objektů

Oblast kompletní ZPS

Oblast kompletní ZPS je vedena jako multipolygon pro každý level zvlášť. Konstrukční hranice a definiční body oblasti kompletní ZPS se nevyužívají.

Odvozené objekty ZPS

Plochy a 3D obvody budou vytvářeny po jednotlivých levelech na základě hierarchie konstrukčních prvků. Do odvozování ploch a 3D obvodů vstupují pouze vybrané konstrukční prvky a prvky označené atributem HraniceJinehoObjektu = 1.

V rámci IS DTM jsou evidovány 2 odvozené objekty ZPS:

 • 2D plocha (jednotlivé lomové body neobsahují Z souřadnici)
 • 3D obvod (jednotlivé lomové body obsahují Z souřadnici)

Pouze plochy a 3D obvody v levelu 0 musí bezešvě pokrývat celou „Oblast kompletní ZPS“ (oblast vymezující plochování).

Zvláštní typy objektů ZPS

Objekty plocha mostní konstrukce, provozní plocha tunelu a provozní plocha podchodu jsou zvláštním typem objektu ZPS, který je odvozován samostatně z konstrukčních linií “hranice dopravní stavby nebo plochy” s vlastností “typ dopravní stavby nebo plochy” nabývající hodnoty „plocha mostní konstrukce” nebo „provozní plocha tunelu“ nebo „provozní plocha podchodu“ a definičního bodu v dané úrovni LEVEL, přičemž jsou v dané úrovni LEVEL polohově duplicitní s objekty na povrchu mostu nebo s objetky v tunelu či podchodu, tj. např. “chodník”, “provozní plocha pozemní komunikace”, “cyklostezka”, “tramvajová dráha”, aj.

Z tohoto důvodu pro objekty plocha mostní konstrukce, provozní plocha tunelu a provozní plocha podchodu nebudou uplatňovány topologické kontroly překryvů ploch a bezešvosti ploch (děr) vůči jiným typům plošných objektů ZPS v dané úrovni LEVEL. Budou však uplatňovány vůči jiným objektům plocha mostní konstrukce, provozní plocha tunelu a provozní plocha podchodu v rámci stejné úrovni LEVEL.

Poznámka: Objekty plocha mostní konstrukce, provozní plocha tunelu a provozní plocha podchodu jsou de facto samostatný sublevel v rámci úrovně LEVEL.

Podzemní objekt ZPS

Podzemní objekt ZPS je zcela specifický typ objektu, na který se nevztahují běžná pravidla týkající se odvozování plošných objektů. Nevstupuje nikdy do plochování v jednotlivých levelech, tj. není součástí hierarchie pro odvozování objektů. Má sice uveden level (musí), ale ten se vztahuje pouze na jiné podzemní objekty ZPS, tj. podzemní objekty ZPS ve stejném levelu se nesmí překrývat a křížit bez uzlu, ale v různých levelech mohou. Současně na něj nemá žádný dopad oblast s kompletní ZPS, ta se vztahuje na ostatní typy objektů, které vůči sobě musí být topologicky vypořádány. tj. podzemní objekty nemusí být plochovatelné (uzavřené), a to i když nad nimi existuje oblast s plošnou topologií.

V příloze č. 3 (Vyhlášky o DTM) jsou tyto konstrukční typy objektů:

 • Hranice podzemního objektu ZPS (linie)
 • Podzemní objekt ZPS (definiční bod)

V příloze č. 1 (Vyhlášky o DTM) jsou ve skupině „Součásti a příslušenství staveb“:

 • Podzemní objekt ZPS (plocha)

Při uplatnění výše uvedených zásad musí tvorba objektů fungovat tak, že plošný podzemní objekt ZPS bude odvozen pouze tehdy, když hranice podzemního objektu ZPS budou uzavřené, bude existovat příslušný definiční bod a bude se nacházet uvnitř oblasti kompletní ZPS pro příslušný level. Neuzavřenost neznamená nutně chybu, spíš to, že průběh nebylo možné v celém rozsahu zjistit a tedy vytvořit.

Další dokument (kapitola): 1.4.5. Přehled kontrol

01_pravidla/04_kontroly/04_kontroly_odvoz_objektu.txt · Poslední úprava: 2024/03/25 14:40 autor: Irena Křeková

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki