DTMwiki

Metodická pracovní skupina DTM

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


01_pravidla:02_stav_logika:02_prvkydtm

1.2.2. Práce s prvky (objekty) DTM

Stav zpracování
Stavhotovo
Projednáno13. 03. 2024

1. Nové objekty (insert)

Předcházející kapitola - Úvod do stavové logiky

V uvedených příkladech je pro vyjádření operací nad objekty DTM použita následující symbologie:

Jako nově vytvořený mapovaný objekt je takový objekt, který nevznikl modifikací stávajícího objektu, je to nově změřený objekt či prvek. Má nastavenou hodnotu ZapisObjektui“ a ID objektu není vyplněno, to je doplněno vždy až při vkladu do IS DTM.

Nově vytvořené mapované objekty mohou vzniknout i dělením stávajících objektů, kdy jedna část prvku objektu bude mít hodnotu ZapisObjektuu“ s původním ID objektu a ostatní části budou mít ZapisObjektui“ s novým ID objektu. Toto bude častá operace při dělení linií na tzv. trojmezí, kde se linie kříží a je nutné je v místě křížení rozdělit. Tyto případy jsou více popsány níže v kapitole 2. Vznik nového objektu nikdy není možné dělat kopírováním stávajícího objektu, a to ani u nového definičního bodu.

Příklad 1: Demolice původní budovy a vložení nově postavené budovy.

2. Měněné, aktualizované objekty (update)

V případě, že je stávající objekt DTM upraven (změna geometrie, změna atributu apod.), musí být tato úprava řešena změnou (aktualizací) stávajícího (referenčního) objektu. Objekt má nastavenou hodnotu ZapisObjektuu“ a ID zůstává stejné jako u referenčního objektu.

Změna geometrie prvku U liniových prvků to znamená zkrácení, prodloužení, úprava průběhu apod., u plošných prvků změna tvaru, posun definičního bodu a u bodových prvků posun prvku. V případě, že se změnou geometrie se mění i typ objektu a vzniká jiný (nový) prvek DTM je nutné referenční prvek označit jako rušený „d“ a vložit nový prvek.

Příklad 2: Doměření budovy

Změna geometrie stávající hranice budovy (update) a vložení třech nových podrobných bodů budovy (insert). Území s konsolidovanými daty.

Příklad 3: Přístavba stávající budovy s jedním IČS

Změna stávající hranice budovy (update), vložení nové hranice budovy (insert), vložení třech nových podrobných bodů budovy (insert), smazání jednoho lomového bodu budovy (delete). Výsledná budova má vazbu na jedno IČS a není tedy vhodné přístavbu budovy řešit jako samostatnou část budovy.

Změna atributů Změna atributů je možná pouze v rámci daného typu prvku. Tj. např. u provozní plochy pozemní komunikace změna atributu PrevazujiciPovrch nebo u všech prvků PopisObjektu.

Dělení prvku Při dělení prvku vzniknou 2 a více prvků, jeden prvek bude označen typem změny ZapisObjektu „u“ s původním ID, ostatní části budou mít ZapisObjektu „i“. Atributy rozdělených prvků budou odpovídat skutečnosti. Bude to častá operace při dělení linií na tzv. trojmezí, kde se linie kříží a je nutné je v místě křížení rozdělit. V tomto případě ponecháváme většinou atributy stejné u všech částí původního prvku, lišit se budou pouze ID.

Příklad 4: Rozdělení stávající linie při křížení s novou linií

Příklad 5: Doplnění nového oplocení a zahrady

Připojení nového oplocení na stávající a vyřešení trojmezí na hranici stávajícího oplocení

Příklad 6: Rozdělení stávající zahrady novým oplocením

Zkrácení dvou hranic původní zahrady, vytvoření třech samostatných nových hranic zahrady (z důvodu trojmezí musí být samostatní linie), smazání definičního bodu původní zahrady a vložení dvou nových definičních bodů nových zahrad.

Příklad 7: Doplnění vjezdu na pozemek

Příklad 8: Připojení nové komunikace na stávající komunikaci

Změna geometrie stávajících konstrukčních liniích komunikace vyvolaná doplněním nových podrobných bodů pro potřeby napojení sjezdu, vytvoření plochy sjezdu a provozní plochy komunikace.

3. Rušené objekty (delete)

Rušení (mazání) objektů bude v následujících případech:

  • Objekt již fyzicky neexistuje (např. zbořená budova),
  • Změna objektu je natolik zásadní, že je nutné vložit nově měřený prvek a smazat původní prvek,

Rušený objekt zůstává v datech s hodnotou ZapisObjektu „d“.

Další dokument: 1.2.3. Práce se speciálními objekty DTM

01_pravidla/02_stav_logika/02_prvkydtm.txt · Poslední úprava: 2024/03/15 13:34 autor: Irena Křeková

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki