DTMwiki

Metodická pracovní skupina DTM

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


01_pravidla:02_stav_logika:01_uvod_slmo

1.2.1. Úvod do stavové logiky

Stav zpracování
Stavhotovo
Projednáno13. 03. 2024

Úvodní pravidla stavové logiky mapovaných objektů ZPS

Úvodem je potřeba zdůraznit, že není možné při aktualizaci obsahu DTM postupovat následovně: celý stávající stav obsahu DTM smazat a nahradit novým stavem, toto řešení je možné pouze v případě, pokud se situace (obsah DTM) opravdu celá zásadně změnila. Na prvky DTM mohou být navázány jiné informační systémy a pasporty, proto je důležité situaci vždy zvážit a mazat pouze opravdu rušené prvky, např. zbořená budova, odstraněné svodidlo apod.

Při výdeji dat z DTM (doporučen je vždy ad hoc výdej aktuálních dat DTM, tak aby aktualizace obsahu DTM byla prováděna vždy nad nejaktuálnějším stavem obsahu DTM a v dostatečném/ rozsahu s kterým bude následně pracovat – viz dále) nabývají všechny vydané objekty hodnotu „r“ (referenční data) v elementu ZapisObjektu. Výdejové datové sady a jejich obsah popisuje dokument 2.2.1. Výdej dat DTM - základní datové sady.

Objekty, které jsou součástí zpracované změnové geodetické aktualizační dokumentace (dále jen GAD DTM), mají hodnotu elementu ZapisObjektu:

 • i – insert (nové objekty),
 • u – update (měněné, aktualizované objekty),
 • d – delete (rušené objekty).

Součástí výsledného změnového souboru jsou pouze nově vkládané (“i”), měněné (“u”) nebo rušené (“d”) prvky. Prvky, u kterých nedochází ke změně (“r”), nejsou součástí výsledného změnového souboru.

Každý prvek uložený v DTM kraje má ID objektu, které je unikátní napříč všemi DTM krajů. Technologicky není přípustné, aby v DTM bylo uloženo více prvků se stejným ID objektu. U měněných a rušených objektů zůstává původní ID, u nových objektů je ID nevyplněno, přidělí je až IS DTM kraje při vložení.

Struktura ID objektu je stanovena ve Společné technické dokumentaci IS DTM kraje, která je k dispozici na webu ČÚZK (dokument Společná technická dokumentace Informační systém Digitální technické mapy kraje).

Jedná se o celé číslo ve tvaru „YY00X“, kde:

 • YY – číslo kraje dle kódu EUROSTAT NUTS_LAU (poslední 2 číslice),
 • 00 – oddělovač (dvě nuly),
 • X – pořadové číslo objektu (od 1 výše).

Příklad ID objektu ve Středočeském kraji – 2000123456

V rámci JVF DTM je identifikátor objektu uložen v elementu ID, který je součástí elementu SpolecneAtributyVsechObjektu.

Identifikátor geometrie – každý zápis geometrie objektu musí mít vyplněn atribut gml:id.

V rámci celého XML souboru musí být jeho hodnota unikátní (nesmí se opakovat).

Hodnotu atributu gml:id tvoří:

 • „ID“ – úvodní text (atribut gml:id nesmí začínat číslicí),
 • Oddělovač 00
 • ID objektu DTM (pokud již bylo IS DTMK přiděleno (pro aktualizované nebo rušené objekty), pro nové objekty průběžně od 000001),
 • „_“ – znak podtržítko jako oddělovač,
 • kód geometrie (01 – bod, 02 – linie, 03 –plocha, 04 - definiční bod, 05 – obvod, 06 - přibližná poloha KI)

Příklad ID objektu – ID00000001_01 (ID00123456_01)

Podrobné body – Aktualizace podrobných bodů se provádí zrušením původního bodu a vložením bodu nového. Neexistuje aktualizovaný podrobný bod – jen nový nebo rušený.

Pokud je při zpracování aktualizačních dat zjištěno, že územní rozsah vydaných dat nepokrývá rozsah aktualizace, tj. rozsah území, ve kterém leží všechny nové, měněné a rušené prvky, je nutné požádat o nový ad hoc výdej dat tak, aby vydaná data obsahovala všechny prvky, které budou dotčeny danou změnou.

Současně musí všechny nové, měněné, rušené a jejich odpovídající referenční prvky (původní prvky dotčené aktualizací), ležet v oblasti aktualizace (změny), která je pak součástí GAD.

Kontroly dat jsou popsány v DTMwiki - https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/01_pravidla/04_kontroly.

Metodika pro geodetické zaměřování základní prostorové situace DTM kraje a pro práci s dokumentací, která stanovuje pravidla pro pracovní postupy, tvorbu a obsah geodetického zaměření objektů ZPS DTM při předávání změn údajů.

Pokračování kapitoly - Práce s prvky (objekty DTM)

01_pravidla/02_stav_logika/01_uvod_slmo.txt · Poslední úprava: 2024/03/15 13:34 autor: Irena Křeková

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki