DTMwiki

Metodická pracovní skupina DTM

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zps:plochovani_mapovani

Plochování při novém mapování

Stav zpracování
Stavhotovo
Projednáno06. 04. 2022

Text je platný pro Datové projekty DTM krajů - prvotní naplnění DTM krajů v období 2020 – 2023

Nové mapování je prováděno jako plošné. Jsou vymezena přesně definovaná území, kde jsou pořizována kompletní data, která následně umožní vytvoření topologicky korektních dat a plošné mapy.

Plochování se při novém mapování provádí vždy u objektů, které spadají celé do území nového mapování.

V případě objektů, které zasahují do území nového mapování pouze svou částí je možné objekt uzavřít doplňkovým prvkem – neidentifikovaný liniový objekt, např. typicky vodní tok pod mostem v případě mapování komunikací. Výjimkou jsou budovy, které spadají do území pouze svou částí, ty není vhodné dělit. Podle technické specifikace jednotlivých projektů je možné tyto budovy buď mapovat celé nebo předat pouze konstrukční linie. Stejně tak může být dané řešení ještě detailněji upraveno v technické specifikaci konkrétního projektu.

Při uzavírání ploch prvkem neidentifikovaný liniový objekt lze doplnit u jednotlivých bodů výšku z dostupných podkladů – navazující konstrukční linie, DMR apod. Vždy s nejlepší charakteristikou přesnosti dosažitelnou z existujících zdrojů dat, která je dostupná, a s uvedením třídy přesnosti.

Poznámka:

Dle konkrétní situace je nutné zvážit, zda bude v území vedena plošná topologie ZPS.

Území s plošnou topologií ZPS je v Metodice pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy označeno jako „oblast s tzv. souvislou plošnou geometrií“, ve Společné technické dokumentaci IS DTM kraje je nazváno stejně nebo je označeno jako „oblast vymezující plochování“. Vždy se jedná o stejné území, které bude přesně vymezeno pomocnou třídou objektů dle kapitoly 4.3.5. Společné technické dokumentace a budou v něm prováděny úplné topologické kontroly podle kapitoly 4.3.8 Společné technické dokumentace. S tím, že u konsolidovaných dat pravděpodobně nebudou oblasti se souvislou plošnou geometrií vymezeny (výjimečně však mohou), zatímco u nového mapování by spíše být měly vymezeny (výjimečně však nebudou).

Obecně lze uvést pravidlo, že data DTM se v rámci současných projektů krajů pořizují a předávají ve struktuře a podobě dané přílohou č. 3 Vyhlášky o DTM kraje, z nich se pak nástroji IS DTM odvozují objekty dle přílohy č. 1 Vyhlášky, a tak se i v IS DTM ukládají a následně spravují. Konkrétní dodavatel dat však musí kraji garantovat, že toto vytvoření prvků proběhne v pořádku a vždy dle podmínek daných konkrétním zadáním daného kraje.

V provozní fázi se pak aktualizační data předávají dle přílohy č. 3 Vyhlášky 393/2020 Sb.

zps/plochovani_mapovani.txt · Poslední úprava: 2024/03/20 15:36 autor: Irena Křeková

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki