DTMwiki

Metodická pracovní skupina DTM

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


tag:dopravni_infrastruktura

TAG: dopravní infrastruktura

2024/01/29 19:30 Irena Křeková 1.1.1. Tvorba objektů Výčet typů objektů DTM je určen Přílohou č. 1 Vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě kraje, ve znění Vyhlášky č. 186/2023 Sb…
2024/01/29 19:45 Irena Křeková 1.1.2. Přesnost Charakteristiky přesnosti objektů ZPS Polohová a výšková přesnost objektů ZPS je primárně určena polohovou a výškovou přesností měřených podro…
2024/02/25 16:20 Irena Křeková 1.1.3. Obecné zásady vedení geometrie objektů * Všechny objekty ZPS jsou vedeny s plnými 3D souřadnicemi, tj. podrobné body, bodové objekty (kromě definičníc…
2024/02/25 17:14 Irena Křeková 1.1.5. Odvozování mimoúrovňových objektů (LEVEL) Základní situace ZPS označená jako LEVEL=0 popisuje stav objektů na povrchu. Objekty LEVEL=0 musí (s výjimkou …
2024/02/26 20:03 Irena Křeková 1.1.6. Atributy objektů Při zpracování dat DTM musí být také naplněny hodnoty specifických popisných atributů – vlastností – objektů, které jsou definovány v p…
2024/04/24 18:05 Irena Křeková 1.1.7. Zjednodušené vedení údaje o DTI Atribut „NeuplnaData“ nabývá hodnoty „1“ (tedy ANO) v případě, kdy údaje o objektu nedosahují požadované úplnosti (viz §…
2024/01/30 20:43 Irena Křeková 2.2.1. Výdej dat DTM - základní datové sady Výdej dat bude možný formou stahovacích balíčků a ad hoc výdejů (jednorázové výdeje na vyžádání). Číslování sad od…
2022/08/29 09:50 Michal Souček Dopravní uzel silniční sítě – atributy Atributy jsou pořizovány v rozsahu požadovaných údajů dle novely Vyhlášky č. 393/2020 Sb. o DTM kraje s přihlédnutím k …
2022/08/30 06:47 Michal Souček Duplicita zákresu zábradlí a svodidla na mostních objektech Tato a podobné situace budou řešeny duplicitními čarami (ve stejné výšce), každá linie má odlišný …
2022/09/08 05:47 Irena Křeková Obvod mostu Objekt je mapován jako soubor všech stavebních objektů souvisejích se stavbou mostu – opěra, podpěra, mostní zeď, mostní kužele, mostovka a příslu…
2022/09/08 06:33 Irena Křeková Obvod mostu – atributy Atributy jsou pořizovány v rozsahu požadovaných údajů dle Vyhlášky č. 393/2020 Sb. o DTM kraje s přihlédnutím k následujícímu: * Evi…
2022/08/29 07:56 Irena Křeková Obvod pozemní komunikace Základní myšlenkou je vytvořit uzavřenou plochu, která by zahrnovala těleso PK, které je ve správě kraje. Popis pořízení je dosti ko…
2022/08/29 11:30 Irena Křeková Obvod pozemní komunikace v křižovatkách Napojení obvodů PK v křižovatkách se řeší podle Přílohy č. 3 k vyhlášce č. 104/1997 Sb. Plochy prvku Obvod pozemní komu…
2022/08/31 11:53 Irena Křeková Obvod pozemní komunikace – atributy Atributy jsou pořizovány v rozsahu požadovaných údajů dle Vyhlášky č. 393/2020 Sb. o DTM kraje s přihlédnutím k následujíc…
2022/08/31 11:06 Irena Křeková Obvod pozemní komunikace – dělení dle úrovně umístění (LEVEL) Obvod PK se bude vyhodnocovat jak pro zemní těleso, tak pro most či tunel (oddělené plochy v atri…
2022/08/08 13:27 Irena Křeková Osa pozemní komunikace Osa pozemní komunikace v symetrickém úseku – Prvotní generace osy PK bude tvořena v řezu jako střed mezi hranami vozovky, pro daný typ …
2022/08/29 08:52 Michal Souček Osa pozemní komunikace v křižovatkách Křižovatky jsou prvotně řešeny v porovnání se Silniční databankou (SDB). Body uzlového lokalizačního systému (ULS), kter…
2022/08/29 09:34 Michal Souček Osa pozemní komunikace – atributy Atributy jsou pořizovány v rozsahu požadovaných údajů dle Vyhlášky č. 393/2020 Sb. o DTM kraje s přihlédnutím k následujícím…
2022/09/01 13:09 Irena Křeková Plochování v různých úrovních umístění - LEVEL Plochování bude řešeno různými úrovněmi umístění (LEVEL). Pokud máme všechna potřebná data, tak v ideálním příp…
2022/10/17 13:09 Irena Křeková Podklad pro ochranné pásmo silniční stavby Ochranné pásmo (OP) silniční stavby pro DTM kraje bude řešeno jako tzv. „Podklad pro ochranné pásmo silniční stavby…
2022/10/17 14:04 Irena Křeková Podklad pro ochranné pásmo silniční stavby - atributy Popis OP – doplněna formulace „podklad pro OP silniční stavby“, která vychází ze stanoviska Ministerst…
2022/08/23 06:04 Irena Křeková Pořizování (zaměření) ZPS související s DI Mapují se všechny objekty v daném území určeném pro mapování tj. např. mapuje se vše v obvodu pozemní komunikace, v…
2022/09/01 12:22 Michal Souček Pořizování dat v případě křížení vymezených území ŘSD a SŽ Text je platný pro Datové projekty DTM krajů - prvotní naplnění DTM krajů v období 2020 – 2023. 1.…
2022/09/05 12:09 Irena Křeková Předávání dat DI Podle stavebního zákona má každý vlastník dopravní a technické infrastruktury povinnost předávat údaje do územně analytických podkladů již od…
2022/09/05 09:44 Michal Souček Vyhodnocení autobusových zastávek Plocha zálivů autobusových zastávek se umisťuje do objektu „Manipulační plocha“ – Slovník datového modelu DTM s atributem dl…
2022/09/05 10:00 Michal Souček Vyhodnocení parkovišť Jako "Parkoviště, odstavná plocha" – Slovník datového modelu DTM se vyhodnocují hlavně značená místa určená k parkování vozidel, nebo mí…
2022/09/05 09:24 Michal Souček Vyhodnocení plochy uprostřed křižovatek Pokud je povrch uvnitř i vně stejný, je součástí komunikace. Plocha s odlišným povrchem by měla být zařazena do objekt…
2022/09/05 09:53 Michal Souček Vyhodnocení sypaných a pevných hrází Sypané hráze vodních ploch se vyhodnocují jako normální silniční pozemek. Na straně se svahem k vodní hladině končí vyhod…
2022/09/27 08:17 Michal Souček Využití objektu vnitřní členění dopravní plochy Vnitřní členění dopravní plochy je míněno pro detailnější popis ve smyslu např. pruhu pro slepce atd., rozhran…
2022/08/30 06:33 Michal Souček Využití objektu vnitřní členění dopravní plochy Ano, pro potřeby dalšího dovozování objektů, v tomto případě obvodu pozemní komunikace bude nutné plochu dále …
2022/10/19 07:56 Michal Souček Úrovňové křížení komunikací Při novém mapování silnic II. a III. tříd se postupuje podle pravidla: „Při úrovňovém křížení silnic různých tříd má přednost v kr…

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki