DTMwiki

Metodická pracovní skupina DTM

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


di:op_silnice

Podklad pro ochranné pásmo silniční stavby

Stav zpracování
Stavhotovo
Projednáno21. 12. 2022

Ochranné pásmo (OP) silniční stavby pro DTM kraje bude řešeno jako tzv. „Podklad pro ochranné pásmo silniční stavby“. OP silniční stavby bude součástí JVF DTM. Vzhledem ke způsobu pořízení OP silniční stavby pro účely DTM kraje je potřeba v rozhodovací praxi přihlížet i na jiné podklady, ze kterých lze odvodit souvisle zastavěné území.

Dle vyjádření ministerstva dopravy bude tvorba podkladu pro ochranné pásmo všude stejná i v zastavěném území, OP bude vymezeno ekvidistantami odvozenými od osy pozemní komunikace. Do „Popisu OP“ bude uveden adekvátní text upozorňující uživatele (úředníky) na nutnost vzít do úvahy i jiné podklady, vymezující souvisle zastavěné území.

Výchozím prvkem pro tvorbu OP silniční stavby je jiný prvek DI, a to osa pozemní komunikace. Pro představu je vytvořeno OP pro komunikaci II/355 a potom pro komunikaci II/322.

Obr. č. 1: Osy pozemních komunikací - výchozí prvek pro tvorbu OP

K ose komunikace II/355 je vytvořena plocha OP (obr. č. 2). Podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích je OP stanoveno 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. třídy a místní komunikace II. třídy. Ostatní typy komunikací (dálnice, silnice I. třídy, místní komunikace I. třídy) se řídí textem zákona č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích.

Obr. č. 2: Plochy OP odvozené od os pozemních komunikací – II/355

Pokud bychom zobrazili OP komunikace II/322, tak bude v přeryvu s OP II/355 (obr. č. 3).

Obr. č. 3: Překryt OP u uzlového bodu

Výsledná plocha OP bude vytvořena pro jednu silnici v celé délce (dle označení komunikace). OP se mohou překrývat. OP je uváděno ve 2D.

OP v zastavěném a vymezeném území

OP bude tvořeno v celém rozsahu délky komunikací, včetně zastavěného území a vymezených území (ŘSD, SŽ, apod.). Ukázky jsou na obr. č. 4 a 5.

Obr. č. 4: OP v členité křižovatce v Pardubicích

Obr. č. 5: OP v křižovatce v Pardubicích

OP v místech rozšíření obvodu pozemní komunikace

V rámci OP nebude řešeno rozšíření komunikací o odbočovací a připojovací pruhy. Ukázka je uvedena na obr. č. 6 (napojení silnice II. třídy na silnici I. třídy). Pokud obvod pozemní komunikace bude větší než OP, nebude tato plocha nad rámec OP zahrnuta do OP.

Obr. č. 6: Osa pozemní komunikace a vytvořené OP

di/op_silnice.txt · Poslední úprava: 2023/01/02 08:18 autor: Irena Křeková

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki