DTMwiki

Metodická pracovní skupina DTM

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


di:obvod_mostu

Obvod mostu

Stav zpracování
Stavhotovo
Projednáno19. 10. 2022

Objekt je mapován jako soubor všech stavebních objektů souvisejích se stavbou mostu – opěra, podpěra, mostní zeď, mostní kužele, mostovka a příslušenství mostu (zábradlí, svodidlo apod.). Výsledný objekt je tvořen logickým spojením těchto prvků po jejich vnějším obvodu.

Poznámka: Do obvodu mostu se nepočítá odstranitelné vybavení typu reklamní cedule, protidotyková ochrana trakčního vedení apod., které vyčnívá za logický tvar obvodu mostu.

"Obvod mostu" - Slovník datového modelu DTM

Vytváříme logický celek zahrnující objekt mostu. Výsledkem má být prvek DI, který informuje o umístění mostu a jeho rozsahu. Vše kresleno v LEVEL 1. Obvod mostu je tvořen lomenou linií, která ve 2D tvoří jednoduchý obrazec.

Obecně lze definovat obvod mostu jako plochu, která zahrnuje všechny stavební prvky a příslušenství (souhrn prvků, které most tvoří, aby mohl stát). Vyčnívající příslušenství mostu (např. svodidla nebo dlouhé dlážděné odvodnění mostu) bude oříznuto. Pokud nelze z dostupných podkladů zjistit celkovou konstrukci mostu, pak se obvod tvoří z jednoznačných viditelných částí mostu.

Geometrie „bod“ bude určena polohově zhruba v těžišti mostovky a bude respektovat horní povrch pokrytí mostovky. Geometrie „bod“ bude mít výšku, převzatou z místa polohového umístění.

Dokument vychází z podkladů k DTM veřejnoprávních subjektů (zejména Ředitelství silnic a dálnic) a JVF DTM. Podkladem jsou i metodické návody pro pořízení objektů a správu dat DTM.

Smyslem tohoto dokumentu není postihnout všechny případy, ale je návodnou pomůckou pro řešení dalších situací.

Obrázek č. 1: Obvod mostu a jeho náležitosti (obvod mostu je vyznačen modrou čarou)

Obrázek č. 2: Obvod mostu v extravilánu, most v násypu

Obrázek č. 3: Obvod mostu v intravilánu. Zde je součástí mostovka s přesahem, aby byly zahrnuty i římsy (mostní vybavení) mimo mostovku. Most je nad železnicí, je umístěn v zářezu, tedy svahové kužely nejsou zahrnuty do obvodu mostu.

Obrázek č. 4: Vymezení obvodu mostu zahrnující jeho vybavení a přilehlého příslušenství (především opěrná zeď a zábradlí mostu). Obvod mostu tvoří co nejjednodušší obalová křivka kolem všech vnějších součástí objektu.

Obrázek č. 5: Vymezení obvodu mostu - ukázka zjednodušení linie obvodu kolem mostu. V podstatě jde o obalovou linii kolem vyčnívajících prvků mostu. Most není v násypu, překlenuje řeku v rovině (svahy pod mostem jsou korytem řeky). Vybavení mostu je do obvodu mostu zahrnuto dle zobrazeného rozsahu.

di/obvod_mostu.txt · Poslední úprava: 2024/01/02 20:20 autor: Irena Křeková

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki