DTMwiki

Metodická pracovní skupina DTM

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


di:obvod_pk

Obvod pozemní komunikace

Stav zpracování
Stavhotovo
Projednáno19. 10. 2022

Základní myšlenkou je vytvořit uzavřenou plochu, která by zahrnovala těleso PK, které je ve správě kraje.

Popis pořízení je dosti komplikovaný a zahrnuje spoustu atributů. Vychází ze Zákona č. 13/1997 Sb., Část druhá – Silniční pozemek.

Dále vychází ze Slovníku datového modelu DTM, dostupných návodů pro pořízení dat DTM, inspirací je také katalog opakovaných řešení ŘSD pro určení silničního pozemku.

Souřadnice lomových bodů ploch prvku Obvod pozemní komunikace se nepředávají jako podrobné body, stejně jako souřadnice ostatních objektů dopravní infrastruktury. Jsou součástí JVF DTM.

Základní pravidla vymezení jsou ve Slovníku datového modelu DTM – "Obvod pozemní komunikace"

Zákon 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích stanoví v § 12:

(1) Součástmi dálnice, silnice a místní komunikace jsou:

  • všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, stavby a technická a jiná zařízení určená k provádění kontrolní činnosti při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, přidružené a přídatné pruhy, včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy,
  • mostní objekty (nadjezdy), po nichž je komunikace vedena, včetně chodníků, revizních zařízení, ochranných štítů a sítí na nich, strojní vybavení sklopných mostů, ledolamy, propustky, lávky pro chodce nebo cyklisty,
  • tunely, galérie, opěrné, zárubní, obkladní a parapetní zdi, tarasy, násypy a svahy, dělicí pásy, příkopy a ostatní povrchová odvodňovací zařízení, silniční pomocné pozemky,
  • svislé dopravní značky, zábradlí, odrazníky, svodidla, pružidla, směrové sloupky, dopravní knoflíky, staničníky, mezníky, vodorovná dopravní značení, dopravní ostrůvky, odrazné a vodicí proužky a zpomalovací prahy,
  • únikové zóny, protihlukové stěny a protihlukové valy, pokud jsou umístěny na silničním pozemku.

(2) Jestliže je konstrukce vozovky uložena přímo na konstrukci jiné stavby (vodního díla, metra, haly, garáží), patří mezi součásti pouze tato vozovka.

(3) Kanalizace, včetně úprav k odvádění vody, lapolů a sedimentačních nádrží, je součástí dálnice, silnice nebo místní komunikace jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace. V ostatních případech je součástí pouze dešťová vpusť s šachtou a přípojkou do kanalizačního řádu.

(4) Pokud nejsou samostatnými místními komunikacemi, jsou součástmi místních komunikací též přilehlé chodníky, chodníky pod podloubími, veřejná parkoviště a obratiště, podchody a zařízení pro zajištění a zabezpečení přechodů pro chodce.

(5) Odpočívka je stavebně a provozně vymezená plocha dálnice, silnice nebo místní komunikace určená k bezúplatnému stání silničního motorového vozidla na dobu potřebnou pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a k odpočinku uživatelů, popřípadě k jejich občerstvení a k doplnění pohonných hmot.

(6) Veřejné parkoviště je stavebně a provozně vymezená plocha místní nebo účelové komunikace anebo samostatná místní nebo účelová komunikace určená ke stání silničního motorového vozidla.

(7) Jízdní pruh nebo pás pro cyklisty je součástí té pozemní komunikace, na jejímž tělese je umístěn. Samostatná stezka pro cyklisty je podle své povahy a umístění buď místní komunikací IV. třídy, nebo účelovou komunikací.

Obrázek č. 1: Ukázka vymezení obvodu pozemní komunikace (modře je osa PK, červeně je obvod PK)

Doplňující informace:

Chodníky a cyklostezky nepatří do silničního pozemku (platí pro intravilán i extravilán obce).

Autobusové zálivy jsou součástí obvodu pozemní komunikace, nejsou-li stavebně oddělené (např. jiný typ povrchu, obrubník). Zastávka je oddělená stavba a není součástí obvodu PK.

Čelo propustku bude součástí obvodu PK na zemním tělese (LEVEL 0, bez přerušení plochy).

Obrázek č. 2: Propustek jako součást obvodu PK

Při vymezování obvodu PK mohou být jako pomocný podklad využity i hranice parcel KN:

  • V případě nejasného průběhu obvodu PK v terénu (více linií ZPS, nejednoznačný průběh nad rámec ZPS) navrhujeme zvolit tu linii ZPS nebo vybrat „hranu“, která je nejbližší hranici parcel KN (nepřebírat hranici parcel KN, ale zvolit nejbližší linii ZPS či terénní hranu).
  • V případě, že v intravilánu není část vozovky ohraničena obrubníky a není zde příkop, bude vyhodnocena hranice obvodu DI cca o 2,5 m od zpevněné krajnice (pro umístění případného příkopu) s přihlédnutím na průběh parcelní hranice v rozmezí 2 - 3 metry.

Za zpevněnou krajnici lze považovat hranu vozovky.

Obrázek č. 3: Vymezení obvodu PI bez obrubníků a bez příkopu.

di/obvod_pk.txt · Poslední úprava: 2024/01/02 20:32 autor: Irena Křeková

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki