DTMwiki

Metodická pracovní skupina DTM

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


di:obvod_pk_kriz

Obvod pozemní komunikace v křižovatkách

Stav zpracování
Stavhotovo
Projednáno19. 10. 2022

Napojení obvodů PK v křižovatkách se řeší podle Přílohy č. 3 k vyhlášce č. 104/1997 Sb. Plochy prvku Obvod pozemní komunikace se nepřekrývají.

Obrázek č. 1: Základní vymezení obvodu PK (modře je osa PK, červeně je obvod PK)

Křižovatky silnic II. a III. třídy v rámci kraje

Pravidla pro vymezení obvodu PK v křižovatkách typu „X“:

  • Přednost má vždy komunikace vyšší třídy (v tomto případě silnice II. třídy) – komunikace má vyšší prioritu, do jejího obvodu se bude druhá komunikace zařezávat.
  • V případě křížení komunikací stejné třídy má vyšší prioritu hlavní komunikace, vedlejší komunikace má nižší prioritu.
  • Pokud není možné uplatnit ani jedno z těchto pravidel, má vyšší prioritu komunikace s nižším číslem.

Pravidla pro vymezení obvodu PK v křižovatkách typu „T“:

  • Vyšší prioritu má průběžná komunikace.
  • Výjimku má křižovatka, kde není průběžná hlavní komunikace, v tomto případě má vyšší prioritu komunikace s předností v jízdě (obrázek č. 6 a obrázek č. 11).

Je třeba se držet pravidla pro oddělování komunikací dle vyhlášky č. 104/1997 Sb. (useknutí v začátku zakružovacího oblouku).

Příklady řešení jednotlivých situací jsou na obrázcích níže.

Na Obr. č. 2 je případ řešení obvodu PK složitější křižovatky. V obrázku jsou uvedeny i osy pozemní komunikace pro DTM. Zelené tečky jsou uzlové body z ULS (osy z ULS i samotné uzlové body budou nahrazeny nově pro účely DTM dle skutečnosti).

Obrázek č. 2: Příklad vymezení obvodu PK složitější křižovatky

Obrázek č. 3: Dělení plochy obvodu PK v křižovatce silnice II. a III. třídy, extravilán (bez obrub)

Obrázek č. 4: Dělení plochy obvodu PK v křižovatce silnic stejné třídy, extravilán (bez obrub)

Obrázek č. 5: Dělení plochy obvodu PK v křižovatce silnic stejné třídy, intravilán (s obrubníky)

Obrázek č. 6: Dělení obvodu PK, křižovatka typu „T“, hlavní silnice není průběžná

Křižovatky s dálnicemi a silnicemi I. třídy

Pokud dojde k situaci, kdy se komunikace nižší třídy (II. nebo III.) kříží s komunikací vyšší třídy, bude upřednostněn obvod pozemní komunikace silnice vyšší třídy (silnice I. třídy a dálnice) ve správě ŘSD (návaznost na EMH – elaborát majetkové hranice). Pokud nebudou podklady pro obvod PK nebo přímo EMH dálnic a silnic I. třídy poskytnuty zhotoviteli DTM krajů v předstihu, bude napojení řešeno až objednatelem po odevzdání potřebných podkladů DTM.

Obrázek č. 7: Vymezení obvodu PK při napojení silnice I. třídy

Obrázek č. 8: Vymezení obvodu PK při napojení silnice I. třídy

Napojení na místní a účelové komunikace

Důležité je rozlišovat, zda se na řešenou komunikaci napojuje místní nebo účelová komunikace. Pokud jde o místní komunikaci, ta by měla být v držení obce (jednoduše má pokračování, lze kontrolovat se ZABAGED, Silniční databankou), tak se podle pravidel ze silničního pozemku vynechává, pokud jde o účelovou komunikaci (sjezd, nájezd, příjezd k hale apod.), tak k té se přistoupí, jako by zde nebyla, tedy zahrnu do obvodu PK.

Obrázek č. 9: Vymezení obvodu PK při napojení místní a účelové komunikace

Okružní křižovatky

Okružní křižovatky jsou řešeny dle Přílohy č. 3 k vyhlášce č. 104/1997 Sb., tj. včetně větví až po místo, kde silnice přechází „v rovný úsek“. Okružní křižovatka patří do obvodu PK silnice vyšší třídy.

Vnitřek okružní křižovatky a vnitřní ostrůvky jsou součástí obvodu PK.

Obrázek č. 10: Vymezení obvodu komunikace v místě okružní křižovatky

Úrovňové křížení s dráhou

Ve vymezeném území SŽ je v rámci obvodu PK doporučeno zahrnout pouze plochu vozovky komunikace.

Obrázek č. 11: Příklad řešení obvodu PK, kdy hlavní komunikace neprobíhá průběžně, ale je zalomena v křižovatce (napojení komunikace sama na sebe, dej přednost v jízdě). Plochy obvodů PK se nepřekrývají. Oranžová plocha - vymezené území SŽ.

di/obvod_pk_kriz.txt · Poslední úprava: 2022/10/19 15:17 autor: Irena Křeková

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki