DTMwiki

Metodická pracovní skupina DTM

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


tag:ti

TAG: TI

2024/01/29 19:30 Irena Křeková 1.1.1. Tvorba objektů Výčet typů objektů DTM je určen Přílohou č. 1 Vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě kraje, ve znění Vyhlášky č. 186/2023 Sb…
2024/01/29 19:45 Irena Křeková 1.1.2. Přesnost Charakteristiky přesnosti objektů ZPS Polohová a výšková přesnost objektů ZPS je primárně určena polohovou a výškovou přesností měřených podro…
2024/02/25 16:20 Irena Křeková 1.1.3. Obecné zásady vedení geometrie objektů * Všechny objekty ZPS jsou vedeny s plnými 3D souřadnicemi, tj. podrobné body, bodové objekty (kromě definičníc…
2024/02/25 17:14 Irena Křeková 1.1.5. Odvozování mimoúrovňových objektů (LEVEL) Základní situace ZPS označená jako LEVEL=0 popisuje stav objektů na povrchu. Objekty LEVEL=0 musí (s výjimkou …
2024/02/26 20:03 Irena Křeková 1.1.6. Atributy objektů Při zpracování dat DTM musí být také naplněny hodnoty specifických popisných atributů – vlastností – objektů, které jsou definovány v p…
2024/01/29 19:59 Irena Křeková 1.2. Stavová logika ZPS Stavová logika mapovaných objektů ZPS Cílem této kapitoly (části) je popsat základní pravidla stavové logiky mapovaných (nově vkládaný…
2024/01/30 14:13 Irena Křeková 1.2.1. Úvod do stavové logiky Úvodní pravidla stavové logiky mapovaných objektů ZPS Úvodem je potřeba zdůraznit, že není možné při aktualizaci obsahu DTM post…
2024/01/30 20:43 Irena Křeková 2.2.1. Výdej dat DTM - základní datové sady Výdej dat bude možný formou stahovacích balíčků a ad hoc výdejů (jednorázové výdeje na vyžádání). Číslování sad od…
2024/01/30 20:51 Irena Křeková 2.2.2. Výdej dat pro ISSI a ÚAP Výdeje dat pro informační systém pro veřejné služby a služby veřejné správy INSPIRE (ISSI) a územně analytické podklady (ÚAP) …
2022/09/05 12:57 Irena Křeková Aktualizace orientačního zákresu sítí TI Vedení neúplných údajů upravuje § 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb.: „(1) Údaje o dopravní a technické infrastruktuře, kte…
2022/08/08 08:24 Irena Křeková Bodové objekty TI – mapování Bodový objekt kanalizace, ale i dalších sítí TI (produktovodu, kolektoru, vodovodu, plynovodu apod.) se skládá ze dvou bodů o ste…
2023/03/25 09:07 Irena Křeková Domovní přípojky v systémech správců TI Domovní přípojky jsou podle Vyhlášky 393/2020 Sb. součástí ZPS – trasa domovní přípojky XXX sítě. Pokud jsou vedeny v …
2022/08/08 12:41 Irena Křeková Kanalizace v areálech – neznámý průběh Pokud jsou u kanalizace změřeny dva bodové objekty (typicky šachty), tj. jsou ve třetí třídě přesnosti, ale není jistý p…
2022/08/08 12:58 Irena Křeková Konsolidace TI - podklady bez výšek Ano, pokud existují geodeticky měřené sítě TI ve 3. třídě přesnosti, ale bez výšek, lze je využít jako podklad ke konsolid…
2022/08/23 06:58 Irena Křeková Mapování prvků TI v areálech krajů Je-li znám vlastník/správce/provozovatel (což lze v této situaci předpokládat), tak přednost má vždy TI před ZPS. Důvodem j…
2022/08/08 09:32 Irena Křeková Nadzemní TI vedoucí po podpěrných bodech Nadzemní síť TI, vedoucí po podpěrných bodech (sloupy, stožáry), se mapuje v levelu +1 a výšky podpěrných bodů jsou m…
2022/08/23 06:41 Irena Křeková Odmítnutí dat TI pro konsolidaci Objednatel (kraj) by se měl vždy s daným subjektem (poskytovatel dat TI) dohodnout, že data, která svým charakterem nesplňují…
2022/07/28 11:37 Irena Křeková Podzemní a nadzemní vedení TI Odlišují se atributem LEVEL: * Podzemní TI – LEVEL = -1 * Pozemní TI – LEVEL = 0 * Nadzemní TI – LEVEL = 1 Vzájemný vý…
2022/11/14 14:16 Irena Křeková Pořizování trasy sítě elektronické komunikace - mapování vláken Vyhláška o DTM kraje uvádí pro tento typ objektů objekt „Trasa sítě elektronické komunikace“ s …
2022/10/06 09:33 Irena Křeková Prvky TI umístěné na podpěrných zařízeních Podpěrná zařízení mapujeme podle Nadzemní TI vedoucí po podpěrných bodech Pokud je na podpěrném zařízení umístěno …
2022/09/05 13:05 Irena Křeková Přebírání podkladů od obcí jako vlastníků TI V první řadě by měla být chybně zpracovaná geodetická dokumentace přednostně reklamována u úředně oprávněné osoby…
2022/09/05 12:39 Irena Křeková Předávání dat DTM po nabytí účinnosti zákona č. 47/2020 Sb. Povinnost předání údajů je uložena §4b odst. 7) zákona č. 47/2020 Sb.: „(7) Údaje do digitální tec…
2023/01/16 06:59 Irena Křeková Souběh vedení x vícenásobné vedení Na obrázku se opravdu nejedná o vícenásobné vedení. V takových případech, kdy je pouze část trasy v souběhu, je doporučeno …
2022/08/08 07:17 Irena Křeková Upřesnění zpracování trasy kanalizační sítě Trasa kanalizační sítě může být v šachtě přerušená (typicky šachta se spadlištěm), všechny přítoky a odtok se spoj…
2023/08/23 08:50 Irena Křeková Vymezení ochranného a bezpečnostního pásma TI Vymezení ochranného pásma stávající (již existující) sítě technické infrastruktury Ochranné pásmo je odvozován…
2022/09/05 12:49 Irena Křeková Způsob předání údajů do DTM Způsob poskytování určuje §4b odstavec 8 zákona: „(8) Dojde-li ke změně údajů podle odstavce 4 písm. a), editor bezodkladně změnu …
2024/03/04 09:29 Irena Křeková Části dopravní a technické infrastruktury „Část DTI“ je třeba chápat jako území, ve kterém vlastníci, správci a provozovatelé TI/DI plní povinnost sdělit údaj…

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki